Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

New Business Introduction (NBI)

För att säkra kvalitet på offert och produktionsresultat har Inission en egen processmodell för NBI, som täcker de produktionsrelaterade faserna från att kunden skickar förfrågan fram till och med utvärdering efter produktion av noll-serie.

Inissions NBI-process består av fyra delprocesser illustrerade i figuren nedan och tillämpas för produktion av nya produkter åt nya eller befintliga kunder:

 • Affärskvalificering
 • Offertberedning
 • NBI-projekt
 • Produktion av noll-serie

Mellan processerna genomförs beslutspunkter där beslut tas och dokumenteras.

nbi - inipedia inission

Process Affärskvalificering

Affärskvalificeringen syftar till att klargöra om en förfrågan från kund är rätt affär för företaget och för kunden. Några frågor som ska besvaras är:

 • Passar förfrågan in i vår affärsidé?
 • Är förfrågan lönsam?
 • Matchar förfrågan vår kompetens och utrustning?

Affärskvalificeringen syftar också till att avgöra kundens prioritering och om fokus på förfrågan är tid eller kostnad.
Vid kostnadsfokus tas offert fram till kunden.
Vid tidsfokus är det vanligtvis efterkalkyl som gäller för att spara tid.

Aktiviteter som gås igenom under affärskvalificeringen:

 • Inhämta information och underlag från kunden.
 • Förbered underlag för beslut
 • Verifiera volymer – viktigt då detta styr beslutsprocessen avseende val av till exempel tillverkningsmetod
 • Ta fram tidplan, ledtid komponenter, första leverans, serieleverans
 • Grov produktkalkyl, komponenter, produktionstider
 • Tekniska lösningar klarlagda
 • Kund analys
 • Lönsamhetsanalys

Beslutspunkt Affärskvalificering

Beslutspunkten genomförs som ett separat möte och då ska åtminstone representanter från Marknad, Inköp och Produktion delta i beslutet.

Beslut tas om man ska vidare med uppdraget och, i så fall, om en fullständig offert eller efterkalkyl ska användas.

Beslutet ska protokollföras.

Resultat från beslutspunkt Affärskvalificering:

 • Utsedd projektledare, projektgrupp och styrgrupp för offerberedningsprojektet
 • Protokoll
 • Kunden och förfrågan upplagd i MPS-system
 • Tidplan, aktiviteter och ansvariga definierade till och med beslutspunkt 3

Process Offertberedning

Offertberedningen syftar till att analysera kundens krav och omsätta dessa i en bra offert. Offertberedningen ska helst vara så genomlyst och avstämd med kunden att inga överraskningar sker vid offertgenomgång med kunden eller då offerten resulterar i en order. Offertberedningen drivs i projektform med minst en projektledare som ansvarig.

Aktiviteter som normalt gås igenom under offertberedningen:

 • Analys av kundens krav
 • Analys av kundens underlag
  Eventuella oklarheter eller förbättringsförslag på kundens underlag kommuniceras omgående med kunden
 • Inköp genomför förfrågningar samt ledtidsanalys
 • Marknad genomför logistikanalys och tar fram förslag på prognos och avropshantering med kunden
 • Logistisk lösning för att nå önskade ledtider utarbetas
 • Tekniker genomför produktionsberedningar och testberedningar
 • Offertkalkyl utarbetas
 • Projektledaren sammanställer offerten

Resultat från offertberedningen:

 • Kalkyl
 • Beredningsunderlag
 • Materiallista (BOM)
 • Preliminär offert

Beslutspunkt Offertgenomgång

Projektledaren ansvarar för att sammankalla till möte för offertgenomgång.

Beslutet ska protokollföras.

Resultat från beslutspunkt Offertgenomgång:

 • Värdering av kalkyl och konkurrenssituation
 • Ifylld blankett Checklista Affärsmässig bedömning
 • Slutlig offert

Beslutspunkt Utvärdering

Oberoende av om man vinner en affär eller förlorar den ska den utvärderas. Erfarenheter tas tillvara för att förbättra processen.

Beslutspunkt Ordergenomgång och projektöverlämning

Projektledaren beslutar vilka som ska delta i ordergenomgång. Eventuella förändringar som resultat av ordergenomgång som påverkar offerten ska förankras hos berörda.

Syfte med denna beslutspunkt är att genomlysa kontraktet och dess påverkan på verksamheten.

Resultat från beslutspunkt Ordergenomgång och projektöverlämning:

 • Information till företagets ledningsgrupp angående kontraktet
 • Fastställd NBI-projektdefinition
 • Utsedd projektledare, projektgrupp och styrgrupp för NBI-projektet. Kan vara personer från offertberedningsprojektet.

Obligatoriska deltagare i beslutspunkt 3: Projektledare, produktionsplanering, platschef.

Vid detta tillfälle sker ofta en överlämning av ansvaret från marknadsorganisationen till NBI-projektets organisation som speciellt ska beakta kundens kvalitetskrav.

NBI definieras som ett projekt där man har en projektdefinition som ligger till grund för projektet och en utsedd projektledare som driver NBI-projektet.

Projektägaren/kontraktshållaren är den som agerar som ordförande i styrgruppen och det är till den som projektledaren rapporterar.

Projektdefinitionen skall ligga till grund för fortsatta beslutspunkter (3a-4) så att den utsedda projektledaren vet vilka ramar som är fastställda i kontraktet och kommunicerade med kunden.

Projektdefinition skall innehålla formella mål med avseende på kostnad, tid, kvalitet.

Process NBI-projekt

I denna process genomförs alla förberedande aktiviteter för serieproduktion avseende inköp, produktionsberedning och logistik.

Om kunden önskar en prototypserie så görs även en sådan.

Beslutspunkt 3a

Syfte: Godkänna projektmålen, tids-och kostnadsramar samt den tekniska och organisatoriska lösningen

Utdata: Tidplan till och med beslutspunkt Utvärdering, projektorganisation, projektmål

Deltagare: Styrgrupp med ordförande samt projektledare (föredragande)

Beslutspunkt 3b

Syfte: Beslut om fortsatt genomförande/ändring av mål, ramar eller omfattning/val av lösning

Utdata: Uppdaterade styrande dokument enligt beslutspunkt 3a

Deltagare: Styrgrupp med ordförande samt projektledare (föredragande)

Beslutspunkt 3c

Syfte: Beslut om överlämnade av projektresultat till kund

Utdata: Frisläppt kvalitetssäkrad leverans till kund

Deltagare: Styrgrupp med ordförande samt projektledare (föredragande)

Underprocess Projektledning

Projektledningsprocessen syftar till att utifrån en given projektdefinition uppnå givna mål med avseende på tid, kostnad, kvalitet och egenskaper.

Företaget väljer vid uppstartstillfället om projektet ska drivas som ett mindre uppdrag eller som ett projekt. Om företaget tillstyrker att arbetet ska drivas som ett mindre uppdrag kan nedanstående text ses som rekommendationer i stället för krav.

Följande områden ska behandlas inom projektet:

 • Mål
  Projektägare/kontraktshållare ska tydligt ange till projektledare vilka mål som ska uppnås.
 • Kopplingar till andra projekt
  Projektet ska identifiera och samverka med andra projekt inom gruppen där gemensam nytta kan uppstå.
 • Planer
  Projektet ska vara tidssatt och planerat på ett så överskådligt och detaljerat sätt som möjligt.
 • Projektorganisation
  Projektledare ska skapa en organisation som på ett effektivt sätt kan realisera kundens och företagets förväntningar på projektet. Alla projekt ska ha en utsedd styrgrupp, projektägare samt projektledare.
 • Kvalitet
  Kundens produktkrav ska identifieras och omhändertas inom ramen för projektet.
 • Risker och möjligheter
  En löpande riskanalys ska göras och redovisas för styrgrupp/sponsor. Riskanalysen är aktiv och redovisas kontinuerligt under hela projektets gång.
 • Projektavslutning
  Vid projektstart ska det tydligt anges vad som krävs för ett projektavslut. Projektet avslutas formellt av styrgrupp vid beslutspunkt5 efter godkänd nollserie.

Beslutspunkt Frisläpp för produktion

Syfte: Överlämnande av resultat till berörd teamledare hos produktionsavdelningen

Deltagare: Styrgrupp med ordförande samt projektledare (föredragande)

Process Produktion noll-serie

På alla nya produkter görs en noll-serie (kallas även förserie). Noll-serien syftar till att säkra att produktion kan möta ställda krav på kvalitet. Dessutom läggs särskild fokus på att identifiera förbättringar avseende produktionseffektivitet, kvalitet och pris.

Noll-serierapport skrivs som syftar till att rapportera eventuella erfarenheter och förbättringar och resultat av noll-serieproduktion som utförts.

Beslutspunkt Utvärdering

Syfte:
Att godkänna för serieproduktion och att samla upp erfarenheter och förbättringar

Utdata:

 • Utvärdering av projektresultat kontra projektmål, avslutade produkt- och produktionsgranskningsaktiviteter och eventuell lista på återstående aktiviteter som inte har behandlats färdigt i projektet.
 • Godkänd noll-serierapport. Denna rapport arkiveras samt följer med vid första leverans till kund.
Olle-Hultberg[1]

Olle Hulteberg

Managing director

olle.hulteberg@inission.com

mobil +46 707 20 24 44

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x