Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Kvalitetsledning – ISO 9001

Inledning

ISO 9001 är en standard för utformning av kvalitetsledningssystem, det vill säga ett verktyg för att bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete.
ISO 9001 riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på åtta principer:

 • Ledarskap
  Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens inriktning.
  De bör skapa och underhålla den inre miljö vari personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens mål.
 • Kundfokus
  Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar.
 • Processinriktning
  Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process.
 • Systemangreppssätt för ledning
  Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål.
 • Medarbetarnas engagemang
  Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.
 • Faktabaserade beslut
  Verkningsfulla beslut skall baseras på analys av data och annan information.
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan att skapa ett värde.
 • Ständiga förbättringar
  Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål.

Utifrån de åtta principerna specificerar ISO 9001 alltså 58 krav som kvalitetsledningssystemet ska eller bör uppfylla.

För att certifiera sig enligt ISO 9001 så ska större delen av dessa krav uppfyllas. Här beskrivs några av dessa skall-krav kortfattat.

 • kvalitetsmål som innebär en kontinuerlig förbättring för verksamheten skall sättas samt följas upp
 • kundtillfredsställelsen skall ses över
 • underleverantörer skall utvärderas
 • minst en internrevision per år skall genomföras
 • avvikelsehantering skall bedrivas
 • förbättringsverksamhet skall bedrivas
 • ledningens genomgång – ett möte där man tar viktiga beslut angående företagets kvalitetsarbete – skall hållas
 • kvalitetspolicyn skall hållas känd för anställda och uppdateras vid behov

I ISO 9001 finns sex bestämda krav på dokumenterade rutiner (documented procedures) nämligen rutiner för:

 • styrning av specificerande kvalitetsdokument
 • styrning av redovisande kvalitetsdokument
 • krav och ansvarsförhållanden för planering och genomförande av internrevisioner
 • styrning och ansvarsförhållanden för hantering av avvikande produkter
 • korrigerande åtgärder
 • förebyggande åtgärder

Utifrån den information som kommer fram vid leverantörsbedömning, kundmätning, internrevision, externrevision och avvikelsehantering bedriver man sedan ett förbättringsarbete för att höja kvaliteten och för att förebygga fel som kan uppstå. Vid en internrevision stämmer man av att man uppfyller ISO 9001-kraven och att man arbetar enligt kvalitetsmanualens direktiv. Det är viktigt att vara aktiv och göra de ändringar som krävs i kvalitetsmanualen så den alltid hålls aktuell. ISO 9001 är ett ständigt förbättringsarbete som aldrig får stanna av.

Läs mer om ISO 9001 här.

Källor: Kvalitetsgruppen, SIS

Länkar

ISO 9001

Mattias_Kohler

Mattias Köhler

Quality Manager

mattias.kohler@inission.com

direkt +46 563 54 05 12

mobil +46 702 92 90 49

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x