Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Testutveckling

Inledning

Utmaningarna kring test blir allt större i och med att de produkter som tillverkas blir allt mer komplexa. Produkter kommunicerar med varandra vilket gör att mängden gränssnitt och möjliga kommunikationsvägar ökar.

Det blir allt mer omfattandet att fastställa vad som ska testas och hur det ska testas. Detta gör att testandet riskerar ta mer tid, något som står i direkt konflikt krav på kortare time-to-market och lägre kostnader.

För att underlätta sluttester i produktion är det viktigt att ha en genomtänkt testutveckling, så att slutresultatet blir produkter som uppfyller kundens kvalitetskrav och en låg felkostnad.

Teststrategi

När komplexiteten och mängden kretsar på korten ökar blir det allt viktigare att fokusera testerna rätt så att tillgängliga resurser används på ett sätt som ger bra retur på investeringen. Ökad testeffektivitet gör det möjligt att hitta fler fel till samma kostnad (eller samma mängd fel till reducerad kostnad).

Trots ökande komplexitet måste kostnaderna för test hållas ned. Därför blir det allt viktigare med väl genomtänkta teststrategier. I en bra teststrategi ligger att testa rätt saker och att testa dem på rätt sätt, och i och med det ökar betydelsen av kvalitativa istället för kvantitativa tester.

Ju större produktionsvolymer desto mer motiverat är det att utveckla automatiserade testprocedurer. Riskexponering och förväntad produktlivslängd är också faktorer att avväga mot testkostnaderna.

För att effektivt kunna testa rätt saker på rätt sätt krävs formell kunskap om processer, metoder och tekniker för test, kombinerat med erfarenhet, intuition och känsla.
Men för att formulera en bra testspecifikation krävs även kunskap om produktkraven, de risker som är associerade med produkten, kunskap om hur produkten ska användas, hur produkten inte ska användas etc. Kunskap om produkten gör att man kan svara på frågorna:

 • Vad är syftet med testerna?
 • Vad ska testas?
 • Hur ska testerna utföras?
 • När ska testerna utföras?
 • Var ska testerna utföras?
 • Vem ska utföra testerna?

För att uppnå hög kostnadseffektivitet fordras att kraven på test är välformulerade och realistiska. Genom att kontraktstillverkaren och kunden samarbetar med att formulera och granska testkraven säkerställer man att kraven är praktiskt testbara.
Låt gärna kontrakttillverkarens testpersonal även komma med synpunkter på designens testbarhet under konstruktionsarbetet.
Då kan kontraktstillverkaren påverka produktens kvalitet och producerbarhet genom att välja rätt ingående komponenter, samt säkerställa att komponenterna monteras på ett säkert och vettigt sätt. Detta genom att till exempel inte välja onödigt komplicerade lösningar eller undvika att montera komponenter på ett sätt som gör att det blir problem med elektromagnetisk interferens, se avsnitt EMC.

Effektivare teststrategier gör att fler fel upptäcks till lägre kostnad, vilket medför produkter med hög kvalitet som levereras i tid och till rätt kostnad.

Testplanering

När man har en etablerad teststrategi på plats och testkraven klara för sig kan man planera testerna. Testplaneringen beskrivs i en testplan, där man beskriver vad som ska testas och av vem, när, hur och varför.

Exakt vilka tester som ska utföras formuleras i en testspecifikation. Testspecifikationen innehåller en detaljerad beskrivning av de testfall som ska genomföras.

Testspecifikationen kan utgöra en del av testplanen, alternativt utformas som ett eget dokument tätt förknippat med testplanen.

Några punkter att tänka på under testplaneringen:

 • Använd standardinstrumentering för test som kan återanvändas och byggas ut för att passa test av vidareutvecklade produkter, eller om det kommer krav på noggrannare tester.
 • Testutrustningen bör kunna hanteras av produktionspersonalen och det är en fördel om testerna i största möjliga mån är automatiserade. Krav på alltför avancerade kunskaper för att hantera utrustningen innebär att testförfarandet blir kostsamt.
 • Skilj på konstruktionsverifiering och produktionstester. Konstruktionen verifieras i samband med prototyptillverkningen och ska vara avklarad när det är dags för serietillverkning.
 • Avvägning kostnad nytta
  Kvalitet måste vägas mot kostnader. Tester behöver inte vara kostsamma utan rätt utformade kan de utgöra en del av processen. Trots detta kommer vissa tester att kosta tid och pengar att genomföra, vilket i slutändan belastar priset för produkten. Kontraktstillverkaren kan i samarbete med kunden hitta en lämplig avvägning mellan den kvalitet som krävs och de kostnader som det kan generera.
 • Tät uppföljning av kostnad och progress mot kund är ytterligare aktiviteter för att säkerställa att slutprodukten uppfyller kundens krav på kvalitet, kostnad och leveranstid.
Niklas_Lindh1[1]

Niklas Lindh

Managing director

niklas.lindh@inission.com

direkt +46 8 56 44 06 60

mobil +46 706 30 05 64

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x