Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Transferprojekt

Förutsättningar

Det är viktigt att transferprojekt genomförs med en hög kvalitet och snabbt nog för att inte påverka kvalitet eller marknadens efterfrågan.

Den kanske enskilt mest betydelsefulla delen inför ett transferprojekt är att skapa ett ansvarstagande hos samtliga involverade parter för produktionsflytten. Det kan låta enkelt att uppnå detta, men det är faktiskt på denna punkt som de allra flesta företag misslyckas. Det är oerhört väsentligt att företagsledningen förstår vad som driver varje enskild enhet och att alla anledningar till att inte flytta produktionen elimineras för att nå konsensus för transfern och skapa ett åtagande.

Utan ett starkt ansvarstagande riskerar de allra flesta transfereringar att misslyckas: Resurser kommer inte att prioriteras för flytten och/eller viktiga åtaganden kommer att negligeras av ointresserade parter. Det spelar ingen roll om det är den givande enheten, mottagande enheten eller företagsledningen som saknar ansvarstagande gentemot projektet. Utan ansvarstagande så kommer väldigt få transfereringar att lyckas och bära avkastning.

Erfarenheten visar att prioriteringen av teknisk personal för det ordinarie arbetet kontra arbetet i transferprojektet riskerar att skapa konflikter. Därför är allokering av teknisk personal och att den ges rätt förutsättningar för arbetet i transferprojektet speciellt angeläget.

Planering

Ett kostnadseffektivt transferprojekt kännetecknas av att antalet aktiviteter som inte skapar värde minimeras. Reduktionen av aktiviteter får dock inte riskera projektsäkerheten eller de involverade personernas möjlighet att genomföra produktionsflytten.

I planeringen måste bland annat följande säkerställas:

 • tydlig roll- och ansvarsfördelning
 • tydlig projektavgränsning
 • effektiv hantering av resurser
 • utvärdering av varje aktivitets kundvärde

Av ovanstående punkter är det viktigaste att rollerna och ansvaret hos varje medlem är tydligt definierade. Finns det något tvivel om vem som är ansvarig för en specifik uppgift så försämras förutsättningarna för ett lyckat transferprojekt. Det är därför centralt att roll- och ansvarsfördelningen är tydligt definierade och kommunicerade bland projektmedlemmarna.

För ett lyckat transferprojekt är det även nödvändigt att både givande och mottagande enhet har en klar bild över vad som skall hända under projektet. Ett otydligt eller rörligt mål äventyrar resultatet och kvalitén på arbetet, och kan till och med stjälpa hela transferprojektet.

Genomförande

Den snabba produktionsflyttsmodellen bygger på ett smidigt och effektivt arbetssätt som innebär att:

 • agera snabbt på förändringar och förfrågningar
 • reducera slöseri och väntetider
 • reducera stress hos anställda och öka samtidigt deras produktivitet.

Modellen skapar en positiv arbetsmiljö för alla parter eftersom den styrker vikten av att involvera samtliga medlemmar i projektet. Involverad personal ökar generellt sett sitt engagemang, arbetar bättre och effektivare för att nå sina mål. Som en bieffekt så ökar de också sin egen och därmed också företagets kompetens.

Brist på kommunikation mellan enheterna är ett av de verkliga hoten för ett lyckat transferprojekt. Därför måste man säkerställa att korrekt och nödvändig information verkligen transfereras tillsammans med produkten från den ena enheten till den andra. Det görs mest effektivt genom att använda mallar och instruktioner, på så vis minskar risken betydligt att vital information inte överförs. Det är viktigt att skapa ett ansvarstagande och en gemensam förståelse av nyttan med detta.

Inissions transfermodell

För att säkerställa en trygg och säker transfer har Inission en egen projektmodell för transferering av tillverkning.

Projektmodellen kännetecknas bland annat av:

 • baserad på beprövad projektmetodik (XLPM)
 • tillgänglighetsgaranti som gör att produkterna finns tillgängliga under hela transfern
 • projekt-kickoff som innehåller:
 • information om projektet och projektmodellen
 • förankring av projektmålet
 • riskanalys
 • all personal i Inission är utbildad i projektmodellen

I figuren nedan visas Inissions arbetsmodell inklusive milstolpar för ett transferprojekt.

Inissions arbetsmodell för transferprojekt
Inissions arbetsmodell för transferprojekt (klicka för att förstora)

Milstolpar (milestones) är effektiva för att ge ett upplevbart resultat på vägen mot slutmålet. Tillsammans med beslutspunkter (toll gates) utgör de kontrollstationer där projektet vid behov kan omprövas och omplaneras.

En värdefull erfarenhet från transferprojekt är att det under arbetets gång identifieras förbättringsmöjligheter. Detta kan vara inom många vitt skilda områden men en av de mest betydande förbättringarna är nog effektiviseringar. I detta avseende kan det inte nog poängteras vikten av att upprätta en restlista och inte omedelbart i projektet ta tag i identifierade förbättringar. Förbättringsarbete kräver resurser och blir därmed en projektrisk om det ska utföras inom ramarna för transferprojektet.

Identifiera och klassificera (material, test, logistik, inköp etc.) varje förbättringsmöjlighet och upprätta en restlista. När sedan projektet gått i mål och blivit ett lyckat transferprojekt så kan man starta ett förbättringsprojekt. Då kan man systematiskt arbeta sig igenom identifierade förbättringar och värdera dem ur nyttosynvinkel för att därefter implementera dem.

Olle-Hultberg[1]

Olle Hulteberg

Managing director

olle.hulteberg@inission.com

mobil +46 707 20 24 44

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x