Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Produktionslokalisering – en jämförelse

Inledning

De främsta anledningarna till att anlita en EMS-tillverkare för sin elektronikproduktion är de kostnadsbesparingar och möjligheten att koncentrera sig på sin kärnverksamhet som förhoppningsvis blir följden.

Vid val av EMS-tillverkare är det viktigt att se på totalkostnaden för att lägga ut produktionen på kontrakt.
En fråga att ställa sig är om man ska anlita en lokal (nordeuropeisk) kontraktstillverkare eller om man ska använda sig av ett lågbudgetalternativ med tillverkning i till exempel Asien. Asiatisk tillverkning har visserligen sina fördelar men det är viktigt att se till hela bilden och räkna in kostnader utöver själva kontraktet.

Kostnadsdrivare

Tillverkningskostnader

Tillverkningskostnaden kan grovt delas upp i kostnader för arbetskraft, lokaler och maskiner.

Den främsta fördelen med asiatiska lågprisalternativ är att tillverkningskostnader i form av arbetskraft och lokaler fortfarande är lägre än i Nordeuropa. Dock går trenden mot en utjämning av dessa tillverkningskostnader.

Nordeuropa har en stor fördel i produktionspersonalens utbildningsnivå, kompetens och förmåga till eget initiativ. Dessutom är personalomsättningen hos nordeuropeiska kontraktstillverkare lägre än hos många asiatiska.

Direkta kostnader för maskinparken är likvärdiga i Nordeuropa och Asien, men risken för problem med maskinparken är generellt lägre inom nordeuropeisk produktion.

Transporter

Transporter utgör en stor del av totalkostnaden vid tillverkning i Asien. Kostnaderna för till exempel drivmedel varierar över tiden men trenden går mot ökande bränslekostnader.

När time-to-market är viktigt är ofta båttransport inget alternativ utan man hänvisas till dyra flygtransporter vilket är extremt kostnadsdrivande. Risken att leverantören väljer icke-optimala transporter ger osäkra leveranstider och risk för transportskador.

Avstånd innebär generellt fördyringar, exempelvis i form av resor för kvalitetskontroll och i händelse av nödutryckning.

Politisk och ekonomisk instabilitet

En annan stor nackdel med produktion i lågprisländer är den osäkerhet i form av ekonomisk och politisk instabilitet som man måste hantera. Kostnader för detta är oerhört svårt att prissätta vilket ger en stor osäkerhet i kalkylerna.
Ett sätt att räkna på detta är att kalkylera vad det kostar att arrangera en kompletterande leverantör som back-up. Vid problem så är det bara att trycka på knappen så starar produktionen upp hos den kompletterande leverantören. Kostnaden för detta arrangemang brukar vara omvänt proportionellt mot den ledtid man önskar, det vill säga ska produktionen igång omedelbart blir det dyrt och vid längre ledtid blir det billigare.

Fluktuationer i valutakurser medför ytterligare osäkerhet i kalkylerna.

Sociologiska och kulturella skillnader

De sociologiska och kulturella skillnaderna kan upplevas som problem i kontakter med asiatiska leverantörer.
Vid kinesiska affärskontakter kan de upplevda problemen till exempel bestå av:

 • Undanhållande av information:
  Ofta svårt att få till ett effektivt SRM-arbete
 • Brist på direkt förtroende:
  Tydligt hur förtroende måste byggas över tid
 • Byråkrati:
  Ger ofta förseningar i till exempel tullhantering
 • Språkproblem:
  Även kunskaperna i engelska ökar så är missförstånd på grund av språkproblem vanliga.
  Dessutom kan kostnader för översättningar av dokument och specifikationer tillkomma.
 • Utbildningsnivå:
  Generellt sett låg utbildningsnivå inom logistik vilket kan medföra kostnader för utbildning

Den asiatiska (affärs-)kulturen gör att man inte gärna säger nej, vilket gör att en förfrågan till en asiatisk tillverkare oftast ger en positiv respons.
Som köpare av produktionstjänster bör man därför, som en del i sin analys, säkerställa att levererade löften har substans samt ta höjd för att säkerställa kvalitet hos leverantören.

Risken för kopiering och andra brott mot IPR-reglerna är även det en aspekt att ta hänsyn till.

Plus/minus-analys

Här nedan gör vi en enkel plus/minus-analys av olika delar av totalkostnaden vid produktion i Nordeuropa kontra Asien.

Nordeuropa Kina/Asien

Tillverkningskostnad

+
+

Transportkostnad

+

SRM

+

CSR (Hållbarhet)

+/–

Närhet till marknader

+/–
+

Vana att hantera olika batchstorlekar

+

Leveransprecision

+

LEAN-kunnande

+

Politisk instabilitet

+

Valutaosäkerhet

+

Förmåga och vilja att sänka kostnad över tid

+

Flexibilitet

+

Språkligt betingade missförstånd

+

Kulturellt betingade missförstånd

 

Hur stora ovanstående merkostnader är varierar givetvis men en analys bör göras inför varje beslut om omlokalisering av produktionen. Som nämnts tidigare så minskar den asiatiska fördelen avseende tillverkningskostnad.

Enligt en väldigt grov tumregel kan man räkna med att totalkostnaden för omlokalisering till lågprisalternativ i Asien blir 20 % dyrare än offererat pris.

Inipedia meny
x