Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

LEAN – Inspirit

Inledning

Inission har utvecklat ett eget produktionssystem som vi kallar Inspirit.

Inspirit är en verksamhetsstrategi som bygger på Lean. Grunden är våra fyra värderingar:

 • Precision
 • Attityd
 • Förtroende
 • Flexibilitet

Inspirit är vårt verktyg för att nå våra mål och vår vision. Inspirit innebär bland annat att vi prioriterar flödeseffektivitet före resurseffektivitet och att vi prioriterar lärande i motsats till enbart utförande.

För att underlätta beslutsfattande har vi formulerat tre principer som vi alltid arbetar efter:

 • Styr efter förbrukning
 • Medarbetare & ledare
 • Standard

Vår mission

Vår mission är vår högsta önskan, vår starkaste garanti föra att säkerställa vår långsiktiga utveckling mot lycka och välgång:

De nöjdaste kunderna!

Vår vision

Vår vision beskriver vår drömbild av ett framtida tillstånd:

 • Branschens bästa totalleverantör – både för kunden och kundens kund
 • Leder utvecklingen – föredöme inom Lean production
 • Personalen utvecklas och har roligt på jobbet

Vår utmaning 2×2 2017

Vi har antagit en utmaning – vårt ”man on the moon” – som skall föra oss mot vår vision.

Syftet med detta fokuseringsprojekt är att bryta mönster och samla hela organisationen mot ett gemensamt och utmanande mål som alla känner delaktighet i.

Projektet innebär att vi år 2017 per anställd ska producera dubbelt så mycket med dubbla hastighet jämfört med år 2012.

Inspirits principer

Med syfte att vi som medarbetare skall kunna fatta harmoniserade beslut som för oss närmare visionen har vi valt ut tre principer till Inspirit. Alla beslut skall testas mot dessa principer:

 • Styr efter förbrukning – JIT (Just in time)
  Rätt detalj i rätt antal vid rätt tidpunkt
 • Medarbetare & Ledare
 • Standard

Styr efter förbrukning

Princip 1 – Rätt detalj i rätt antal vid rätt tidpunkt

Vi prioriterar flödeseffektivitet före resurseffektivitet.

Takttiden säger hur ofta en produkt skall lämna flödet:

Takttid

Hastighetsbegränsning: Vem vinner på att någon rusar iväg? Hur kan vi stötta varandra istället?

Medel för uppföljning: Utifrån definierad normal tidsåtgång = standard

Kontinuerligt flöde

Information och delresultat i ständig rörelse. Viktiga förutsättningar:

 • Delleveranser (små partistorlekar ofta)
 • Små inkorgar (små buffertar)
 • Korta avstånd mellan utförare.

Ju längre ledtid desto osäkrare, det är betydligt enklare att veta vilket material vi behöver om tre dagar jämfört med vad vi behöver om tio veckor. Partistorleken bör vara så liten som tillgänglig kapacitet och ställtid tillåter.

Dragande system

Beordrande utifrån verkligheten, inte teorin. Rätt aktivitet vid rätt tidpunkt utifrån verkligt behov. Varje process måste kunna signalera stopp. Minimera behov av omplanering.

Dragande system
Dragande system

Medarbetare & ledare

Princip 2 – Lärande organisation

Lärandet bygger på befintlig kunskap och ska kontinuerligt röra sig framåt i små steg, så att vi inte uppfinner hjulet på nytt.

Det är viktigare att ständigt göra små förbättringar än enstaka stora innovativa genombrott.

 • Vi skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande istället för enbart utförande.
 • Utveckla enastående människor och grupper. Detta genom att motivera individen och ge befogenheter att lösa problem som uppstår. Vi organiserar oss i målstyrda grupper med hög motivation.
 • Utveckla enastående ledare till coacher och lärare. Våra ledare skall ha god kunskap om företagets processer och grundfilosofi. Ledarstilen ska vara stödjande.
 • Ett ledarskap som bygger på att lära arbetssätt, kommunikation av mål och förväntningar samt uppföljning. Vi främjar samarbete och medvetandegör alla våra medarbetare om vikten av att vi alla arbetar mot gemensamma mål.

Ledare engagerar och utvecklar sina medarbetare så att medarbetarna kan agera och fatta beslut på egen hand.

Standard

Princip 3 – Beskrivning av det bästa kända och överenskomna just nu

En beskrivning av det bästa kända och överenskomna är en förutsättning för att kunna veta vad som behöver förbättras. Om vi inte vet vad som är rätt, hur vet vi då vad som är fel? Ingen standard – okända avvikelser

Alla återkommande arbetsuppgifter följer en given mall; en standard som är känd och dokumenterad. En bra standard är kort, enkel, visuell och tidsatt, och är utgångspunkten för ständiga förbättringar.

Standard
Standard – utgånspunkt för förändring

Standard krävs för att upptäcka avvikelser.

Upptäckt avvikelse måste analyseras för att finna rätt åtgärd till förbättring. Förbättringen är dock inte genomförd förrän standarden är uppdaterad. Då detta är gjort finns förutsättningar för att den nya bättre standarden ska tillämpas.

Inissions värderingar

Av samma anledning som produktionssystemet har principer så har vi som organisation värderingar. Detta för att alla våra kunder och leverantörer skall få ett så likvärdigt bemötande som möjligt. Våra värderingar skapar också förutsägbart beteende internt i organisationen. En organisation driven av värderingar, principer, arbetssätt och metoder i motsats till en driven av individer har mycket större förutsättningar att bli långsiktigt framgångsrik. Igen, syftet är att för oss mot lycka och välgång.

Precision

Vi vill: leverera i tid, kvittera och följa upp information, ha förståelse för varandra, tydligt förklara varför saker är viktiga, vara uppmärksamma på detaljerna, ta eget ansvar, inte ge upp.

Attityd

Vi vill: uppmärksamma varandra, prata med varandra och inte om, inte skylla på andra, lyssna på varandras synpunkter, se till att hålla rent och snyggt runt omkring oss, vara delaktiga i förbättringsarbete genom att rapportera avvikelser och arbeta med systematisk problemlösning.

Förtroende

Vi: säger som det är, lovar inte mer än vi kan hålla, baserar beslut på fakta, är kritiska när vi förmedlar information, är propra och uppträder med självförtroende, håller tider och är förberedda, medger våra fel.

Flexibilitet

Alla våra kunder är unika och skall behandlas unikt. Det ställer höga krav på vår anpassningsförmåga. Alla problem har en lösning, Vi säger aldrig nej. Vi föreslår alltid ett alternativ.

Genom att vara öppna, nyfikna och lösningsorienterade så kommer vi tillsammans på en bättre lösning

Värdeskapande

Fyrklöver

Det är inte tillräckligt att bara Kunden uppfattar ett värde i det som företaget gör. Företagets Ägare måste också se att det företaget gör innebär vinst för dem. Medarbetarna måste också uppleva att företaget ger dem ett värde i form av meningsfulla och attraktiva arbetsuppgifter där man inte riskerar belastningsskador eller olycksfall. För att klara sig i framtiden måste företaget klara att dra till sig yngre arbetskraft samtidigt som man kan behålla de erfarna, lite äldre. Den fjärde delen i fyrklövern är att se företaget som en verksamhet som är värdeskapande för Samhället. Välmående medarbetare och en verksamhet som generar tillväxt och vinst bidrar till en god samhällsutveckling i stort.

 

Inipedia meny
x