Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

RoHS-direktivet

Inledning

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön, framförallt vid hantering av avfall.

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning.

RoHS-direktivets främsta påverkan på EMS-branschen är kravet på blyfri lödning.

Nytt RoHS-direktiv 2013 (RoHS 2)

Det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) trädde i kraft 2003 och gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts på marknaden 1 juli 2006 eller senare.

Från 2013 har detta direktiv ersatts med ett nytt RoHS-direktiv (2011/65/EU), kallat RoHS 2, som införlivas i svensk lagstiftning med Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Klicka här för att se det fullständiga RoHS-direktivet.

De viktigaste nyheterna i det nya RoHS-direktivet är att:

 • Direktivet utökas gradvis till att omfatta fler produktgrupper. Från 2019 omfattar RoHS-direktivet all elektrisk och elektronisk utrustning, om utrustningen inte klart uttalat är undantagen. Läs mer under avsnitt Omfattning.
 • Nya kriterier har införts för undantag från direktivet. Undantagen är nu tidsbegränsade till max fem respektive sju år, beroende på produktgrupp. De kan dock förnyas eller tas bort under giltighetstiden. Läs mer under avsnitt Undantag.
 • RoHS har anpassats till det så kallade Varupaketet, en uppsättning gemensamma regler för ett antal olika tekniska produkter. Bland annat är nu kraven på företag, vissa definitioner och bestämmelserna om tillsyn gemensamma. Läs mer om tillsyn hos Kemikalieinspektionen.
 • Från 2013 används CE-märket för att visa att en produkt uppfyller RoHS. De krav som CE-märkningen ställer på företagen gäller nu även RoHS.
 • Det tidigare RoHS-direktivet hade samma tillämpningsområde som WEEE-direktivet (2002/96/EG) om hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. I det nya RoHS-direktivet är denna koppling försvagad; från 2019 gäller kraven i RoHS all elektrisk och elektronisk utrustning oberoende av dess status i WEEE. Exempellistorna i den ursprungliga RoHS/WEEE-lagstiftningen har tagits bort, vilket underlättar en harmoniserad tillämpning av reglerna inom EU och minskar antalet så kallade gråzonsprodukter.

Inga nya ämnen förbjuds i och med RoHS 2. Gränsvärdena förblir också desamma som i det ursprungliga RoHS-direktivet. Läs mer under avsnitt Gränsvärden.

Gränsvärden

Gränsvärdena för de reglerade ämnena står listade i RoHS Bilaga II och beskrivs i den svenska förordningen SFS 2012:861 i paragraf 9:

 • Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) samt polybromerade difenyletrar (PBDE).
 • Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 0,01 viktprocent kadmium.

Med ett homogent material menas ett material som inte på mekanisk väg (till exempel genom slipning, skärning och krossning) kan sönderdelas i olika material. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar. Koncentrationen beräknas sålunda på varje enskild komponent i produkten för sig. I till exempel en elkabel får varken skyddsplasten, isoleringen eller ledaren överskrida gränsvärdena.

Förbuden gäller för den elektriska och elektroniska utrustning som beskrivs under avsnitt Omfattning. Vissa användningar är undantagna från förbuden, då det anses att ett eller flera förbjudna ämnen är nödvändiga i dessa användningar. Läs mer om dessa undantag under avsnitt Undantag.

Förutom de generella gränsvärdena för ämnen reglerade genom RoHS-direktivet finns även specifika gränsvärden för bland annat undantag för användning av kvicksilver i ljuskällor. Dessa finns i Bilaga III till direktivet samt i KIFS 2008:3 Bilaga 3.

Ämnena som listas ovan är de som hittills begränsats i RoHS. Under 2013 och 2014 har en översyn skett för att överväga begränsningar av ytterligare farliga ämnen, i syfte att bidra till skyddet för människors hälsa och miljön, inklusive miljövänlig återvinning

Omfattning

Utrustning som omfattas av RoHS

RoHS-direktivet omfattar elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av de avsedda funktionerna. På sikt kommer direktivet omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som är uttryckligen undantagen, se avsnitt Undantag.

Elva produktgrupper omfattas eller kommer att omfattas av RoHS:

 1. Stora hushållsapparater som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 2. Små hushållsapparater som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 3. IT- och telekommunikationsutrustning som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 4. Konsumentutrustning som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 5. Belysningsutrustning som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 6. Elektriska och elektroniska verktyg som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 8. Medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden efter den 22 juli 2014; för in vitro-diagnostikutrustning gäller 22 juli 2016
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden efter den 22 juli 2014; för industriella övervaknings- och kontrollinstrument gäller 22 juli 2016
 10. Automater som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006
 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående produktgrupper och som släppts ut på marknaden efter den 23 juli 2019

Reservdelar avsedda för reparation av de elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 omfattas inte.

Släppa ut på marknaden

Med ”släppa ut på marknaden” menas att produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden. Produkter som importeras från ett land utanför EU släpps ut på marknaden när de går igenom tullen. Se vidare om att ”släppa ut på marknaden” och andra begrepp i ”Blå guiden” och EU-kommissionens FAQ-dokument om RoHS 2, som du kan ladda ner i kolumnen till höger.

Utrustning som inte omfattas av RoHS

Följande utrustning omfattas inte av kraven i det nya RoHS-direktivet, vilket står beskrivet i RoHS-direktivets Artikel 2:

 • utrustning som anses nödvändig för skyddet av medlemsstaternas väsentliga intressen på säkerhetsområdet
 • utrustning avsedd att sändas ut i rymden
 • utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning
 • storskaliga stationära industriverktyg
 • storskaliga fasta installationer
 • transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända
 • mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning
 • aktiva medicintekniska produkter för implantation
 • solcellspaneler
 • utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling

Undantag

I RoHS-direktivets Bilaga III samt Bilaga IV listas en rad användningar som är undantagna från reglerna. I de svenska reglerna finns undantagen listade i Bilaga 3 och Bilaga 6 i Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Vissa undantag gäller tills vidare medan andra är begränsade genom tillämpning av gränsvärden. EU-kommissionen har möjlighet att ta beslut om nya undantag efter hörande av medlemsstaterna. Undantaget börjar gälla först när en ansökan om undantag har beslutats av EU-kommissionen.

Inga nya undantag har införts i och med det nya RoHS 2. Inga befintliga undantag är heller upphävda, utan de undantag som gällt under RoHS 1 fortsätter att gälla. RoHS 2 har dock nya kriterier för undantag. I RoHS 2 får undantag medges endast om:

 • det inte är tekniskt möjligt att byta ut det farliga ämnet i användningen ifråga
 • substitutens negativa hälso-, säkerhets- och miljökonsekvenser överväger nyttan
 • substitutens tillförlitlighet inte är säkrad.

Vid beslut om undantag ska EU-kommissionen även beakta:

 • samhällsekonomiska konsekvenser
 • substitutens tillgänglighet
 • inverkan på innovation.

Det är sökanden som måste kunna bevisa att ovanstående villkor är uppfyllda.

Tidsbegränsning av undantag

I RoHS 2 är undantagen tidsbegränsade. För undantag i produktgrupperna 8 och 9 är giltighetstiden max sju år, medan undantag i övriga produktgruppermaximalt gäller i fem år. Undantag kan förnyas eller tas bort under giltighetstiden, om villkoren för undantagen inte längre är uppfyllda.

Alla undantag gäller ett specifikt ämne och en specifik användning.

 

Se Europakommissionens webplats för heltäckande information om RoHS.

 

Källa: Kemikalieinspektionen och Europakommissionen
Mattias_Kohler

Mattias Köhler

Quality Manager

mattias.kohler@inission.com

direkt +46 563 54 05 12

mobil +46 702 92 90 49

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x